Privaatsuspoliitika

Vastutav töötleja: Võru Seeder OÜ, registrikood: 10051599, aadress: Kose tee 1c, 65603 Võru, info@voruseeder.ee, telefon: 3725062280

Võru Seeder hindab kõrgelt Teie privaatsust ja annab käesolevaga Teile ülevaate sellest, kuidas Võru Seeder Teie isikuandmeid töötleb. Kui Teil tekib pärast alljärgneva ülevaatega tutvumist täiendavaid küsimusi seonduvalt Võru Seedri poolt Teie isikuandmete töötlemisega, siis võtke julgelt ühendust e-posti teel aadressil info@voruseeder.ee

Isikuandmete töötlemise eesmärk:

Võru Seeder töötleb Teie isikuandmeid järgides eesmärgi piirangut. See tähendab, et Võru Seeder kogub isikuandmeid kindlaksmääratud ja õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle kogutud andmeid viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Isikuandmete töötlemise eesmärgid on järgmised: toodete müük, transport ja paigaldus; kliendisuhete haldamine ning arendamine, sh lojaalsusprogrammi viljelemine; koostöösuhete hoidmine ja arendamine; pretensioonide lahendamine; otseturundus ning muu turunduslik tegevus, sh reklaami ning pakkumiste edastamine ja veebianalüüsi teostamine; infoturvalisuse tagamine; arhiveerimine; seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus:

Võru Seeder järgib isikuandmete töötlemisel seaduslikkuse põhimõtet. See tähendab, et Võru Seeder töötleb isikuandmeid juhul, kui töötlemiseks on õiguslik alus. Võru Seeder töötleb Teie isikuandmeid tuginedes ühele või mitmele järgnevatest õiguslikest alustest: lepingu täitmine; Võru Seedri õigustatud huvi; seadusest tuleneva kohustuse täitmine; Teie nõusolek.

Lepingu täitmiseks on Võru Seedril vajalik Teie isikuandmeid töödelda. Pidades silmas eesmärki töödelda isikuandmeid vaid vajalikus mahus, töötleme just neid isikuandmeid, mida konkreetse lepingu täitmiseks on vaja.

Võru Seeder töötleb isikuandmeid ka õigustatud huvi alusel. Võru Seedri õigustatud huviks on ennekõike oma teeninduse, toote valiku ja toodete, lojaalsusprogrammi, e-keskkonna ning nii kliendi- kui ka koostöösuhete parendamine ja arendamine. Ühtlasi on vajalik lahendada teenuse osutamisest tõusetunud vaidluseid ning esitatud pretensioone. Õigustatud huvi alusel isikuandmete töötlemisel peab Võru Seeder silmas minimaalsuse põhimõtet, mis tähendab, et Võru Seeder töötleb vaid asjakohaseid isikuandmeid, lähtudes konkreetsest töötlemise eesmärgist.

Võru Seeder peab Teie isikuandmeid töötlema ka seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. See tähendab seda, et Teie isikuandmete töötlemine ei ole mitte Võru Seedri soov, vaid kohustus, mis tuleneb otse mõnest Eesti Vabariigis kehtivast õigusaktist.

Teie nõusolekul töötleb Võru Seeder samuti isikuandmeid. Eelnevat peamiselt otseturunduse ning turunduse, kliendi-, koostöösuhete ja lojaalsusprogrammi haldamise eesmärgil. Võru Seeder rõhutab siinkohal, et Teil on alati võimalik oma nõusolek tagasi võtta. Sellisel juhul Võru Seeder ei töötle edaspidi isikuandmeid Teie nõusolekul. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat toimet. Seega ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmine eelnevalt tehtud töötlemise seaduslikkust.

Isikuandmete liigid:

Võru Seeder on kaardistanud isikuandmed, mida ülal nimetatud eesmärkidel ning kirjeldatud õiguslikel alustel Võru Seedri poolt töödeldakse. Sellisteks isikuandmeteks on näiteks: nimi; sugu; isikukood; e-post; kontaktaadress; tarne aadress; telefon; ostuajalugu; pangakonto number; teave makseviiside kohta; lojaalsusprogrammis osalemise huvi määratlus; tellimuse teave; teave turundusüritusel osalemise kohta; sotsiaalmeedia konto ja sotsiaalmeedia kasutamise andmed, mida isik on avaldanud; isiku foto ja fotol olevad objektid ning tooted; Võru Seedri kodulehe liikumise statistika; eriliigilised isikuandmed, mille kogumine ei ole Võru Seedri eesmärk, kuid millest Võru Seeder võib teadlikuks saada kliendi- või koostöösuhte raames; muud isikuandmed, mida Võru Seeder eesmärgipäraselt ei kogu, kuid mis võivad Võru Seederile erinevate suhtlusviiside kaudu teatavaks saada.

Isikuandmete päritolu:

Ülal kirjeldatud isikuandmeid saame erinevatel seaduslikel viisidel. Saame andmeid Teilt kui andmesubjektilt endalt; Teie tööandjalt või teenusepakkujalt või koostööpartnerilt; avalikest allikatest nagu näiteks äriregister, kinnistusraamat.

Vastuvõtjate kategooriad:

Lisaks Võru Seedrile võivad Teie isikuandmeid, mida vastutava töötlejana töötleb Võru Seeder, töödelda ka Võru Seedri volitatud töötlejad. Sellisteks isikuteks on peamiselt Võru Seedri tegevust toetavate teenuste pakkujad, kellega Võru Seeder on sõlminud andmetöötluslepingud. Sellisteks teenusteks on: e-posti, kodulehe ja serveri haldus; tarkvaraarendus ja kliendihalduse- ning müügitarkvara pakkumine; IT tugi; turundus; raamatupidamine; transport ning kuller; inkasso; juriidiline nõustamine; pangandus; telekom; fotograafia; kodulehe liikluse monitooring; arhitekti ja kujundaja teenused.

Lisaks eelnevale on Võru Seeder kohustatud teatavatel juhtudel Teie andmeid edastama riiklikele registritele ning andmekogudele ja riiklikele asutustele.

Ühtlasi annab Võru Seeder teada, et turunduse ning statistiliste eesmärkide täitmiseks monitoorib Võru Seedri veebilehel toimuvat liiklust kolmas isik ning seega võib kodulehel olla viiteid kolmandate isikute lehtedele (Google Analytics ja Google AdWords), millisele tegevusele kohalduvad juba nende konkreetsete isikute andmekaitsetingimused.

Isikuandmete säilitamise ajavahemik:

Võru Seeder järgib oma tegevuses säilitamise piirangu põhimõtet. See tähendab, et Võru Seeder säilitab Teie isikuandmeid vaid seni, kuni see on õiguslikult põhjendatud. Võru Seeder säilitab Teie isikuandmeid lähtuvalt nende töötlemise eesmärgist ning õiguslikust alusest. Võttes arvesse nii erinevatest suhtevormidest kui ka õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning nõudeid isikuandmete säilitamisele, ei ole võimalik ammendavalt loetleda isikuandmete säilitamise ajavahemikke. Eelnevale vaatamata toob Võru Seeder siinkohal siiski näited isikuandmete säilitamise ajavahemikest, mida ei saa käsitleda ammendava loeteluna: lepingu täitmisega, sh lepingueelsete läbirääkimistega seotud andmed – kuni 10 aastat; õigustatud huvi alusel töödeldud isikuandmed – kuni 10 aastat või teenusest, teabest loobumise soovi või põhjendatud kustutamise nõude avaldamiseni; nõusoleku alusel töödeldud isikuandmed – kuni 10 aastat, võttes arvesse ka nõusoleku kehtivust; seadusest tuleneval alusel töödeldud isikuandmed, sh finantsandmed – kuni 7 aastat.

Andmesubjekti õigused:

Selleks, et tagada Teie isikuandmete töötlemise läbipaistvus ning õiguspärasus, teavitab Võru Seeder Teid käesolevaga Teie õigustest seonduvalt isikuandmete töötlemisega Võru Seedri poolt. Teil on õigus taotleda Võru Seedrilt juurdepääsu Teid puudutavatele isikuandmetele. Samuti on Teil õigus taotleda Võru Seedrilt isikuandmete parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist. Lisaks eelnevale on Teil õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele. Kõiki nimetatud õiguseid saate kasutada lähtudes asjakohases regulatsioonis sätestatud tingimustest. Lisaks eelnevale saate oma õiguste kaitseks pöörduda Andmekaitseinspektsiooni või kohtu poole.